ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Το Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για το συνολικής; διάρκειας 12 μηνών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Περιβαλλοντική Πολιτική, Εκπαίδευση και Επικοινωνία» με κατευθύνσεις: α) Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη και β) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία (ΦΕΚ 857/ τ. Β’/15-5-2015), για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης.
Η έναρξη των μαθημάτων αναμένεται στα μέσα Οκτωβρίου του 2017. Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή και Σάββατο, τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε δύο χιλιάδες εκατό ευρώ (2.100) ευρώ και καταβάλλονται σε τρεις δόσεις.
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί, μετά από αξιολόγηση, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Τμημάτων της ημεδαπής ή αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ http://msc-envir.fmenr.duth.gr)
2. Βιογραφικό Σημείωμα 
3. Τίτλοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες.
4. Αποδεδειγμένη γνώση, επιπέδου Β2, μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά) πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
6. Τυχόν δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Τα δικαιολογητικά υπ’ αρ. 3, 4 και 5 θα κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στην κατοχή του υποψηφίου. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά επιδεικνύονται από τους υποψήφιους, όταν τους ζητηθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.
Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν και γίνονται δεκτές από 15 Ιουνίου 2017 έως έως 13 Οκτωβρίου του 2017 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής).
Ο αριθμός των εισακτέων είναι τριάντα πέντε (35) κατά ανώτατο όριο.
Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.
Η γραμματεία του Π.Μ.Σ., με ανακοίνωσή της καλεί τους υποψηφίους για συνέντευξη.
Για οποιαδήποτε συμπληρωματική πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-14:00 στο τηλέφωνο 2552041173 και στο e-mail: asimeoni@ores.duth.gr

http://msc-envir.fmenr.duth.gr.

Η αποστολή των δικαιολογητικών να πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση:
Γραμματεία Π.Μ.Σ.
«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ»
Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Πανταζίδου 193, 68 200
Ορεστιάδα