Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος


Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Τίτλοι προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και αναλυτικές βαθμολογίες.
  4. Αποδεδειγμένη γνώση, επιπέδου Β2, μιας ξένης γλώσσας (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά ή ισπανικά) πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα.
    Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η ανωτέρω προϋπόθεση, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από την επιτροπή επιλογής εξεταστέων που ορίζεται από τη Σ.Ε.Σ. ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα.
  5. Απλή φωτοτυπία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  6. Τυχόν δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε συνέδρια.

Τα δικαιολογητικά υπ’ αρ. 3, 4 και 5 θα κατατίθενται σε απλή φωτοτυπία μαζί με υπεύθυνη δήλωση ότι αποτελούν ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που βρίσκονται στην κατοχή του υποψηφίου. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά επιδεικνύονται από τους υποψήφιους, όταν τους ζητηθούν από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., ώστε να πραγματοποιηθεί ο απαραίτητος έλεγχος.

 

Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων

Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης (Ε.Α.) που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος και απαρτίζεται από πέντε (5) Καθηγητές που διδάσκουν στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. Η Ε.Α. εισηγείται τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων προς τη Συντονιστική Επιτροπή του Π.Μ.Σ.
Η Σ.Ε. παραλαμβάνει την κατάταξη των υποψηφίων, διενεργεί τους τελικούς ελέγχους και αποφαίνεται για την εισαγωγή των υποψηφίων στις κατευθύνσεις του Π.Μ.Σ. Οι αποφάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής εγκρίνονται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος.
Η αξιολόγηση για την τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται σύμφωνα με τους παρακάτω πίνακες μοριοδότησης:

1. Πτυχίο

Πτυχίο

Μόρια

1. Πανεπιστημίου

1.1. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων και Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Βαθμός πτυχίου x 10

 

1.2. Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και Βιολογικών Επιστημών

Βαθμός πτυχίου x 10

 

1.3. Σχολών και Τμημάτων Θεωρητικών Επιστημών

Βαθμός πτυχίου x 10

2. ΑΤΕΙ

1.1. Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

Βαθμός πτυχίου x 8

 

1.2. Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και Βιολογικών Επιστημών

Βαθμός πτυχίου x 8

 

1.3. Σχολών και Τμημάτων Θεωρητικών Επιστημών

Βαθμός πτυχίου x 8

 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα

Μόρια

1. Πανεπιστημίου

1.1. Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

+ 5

 

1.2. Σχολών και Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και Βιολογικών Επιστημών

+ 4

 

1.3. Σχολών και Τμημάτων Θεωρητικών Επιστημών

+ 4

2. ΑΤΕΙ

1.1. Δασοπονίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

+ 3

 

1.2. Τμημάτων Γεωτεχνικών, Πολυτεχνικών, Θετικών, Οικονομικών, Ανθρωπιστικών και Βιολογικών Επιστημών

+ 2,5

 

1.3. Τμημάτων Θεωρητικών Επιστημών

+ 2

 

3. Διπλωματική διατριβή

Σχετικότητα (με την αιτούμενη κατεύθυνση)

 Μόρια

1.

Μεγάλη

+ 10

2.

Μεσαία

+ 8

3.

Μικρή

+ 5

4.

Καμία

+ 0

 

4. Ξένη γλώσσα

Επίπεδο

Μόρια

1.

Μέτρια γνώση

+ 3

2.

Καλή γνώση

+ 5

3.

Πολύ καλή γνώση

+ 8

4.

Άριστη γνώση

+10

 

5. Εργασιακή εμπειρία

Διάρκεια σχετικής εργασιακής εμπειρίας

Μόρια

1.

1 έτος

+ 2

2.

2 έτη

+ 4

3.

3 έτη και περισσότερο

+ 6

 

6. Δημοσιεύσεις

Κατηγορίες δημοσιεύσεων

Μόρια

1.

Συνέδριο ελληνικό με πρακτικά

+ 2

2.

Διεθνές συνέδριο με πρακτικά

+ 4

3.

Ελληνικό περιοδικό

+ 6

4.

Ξένο περιοδικό

+ 10

5.

Περιοδικό SCI με IF

+ 20

 

7. Εθελοντισμός

Διάρκεια

Μόρια

1.

1 έτος

+ 2

2.

2 έτη

+ 4

3.

≥ από 3 έτη

+ 6

 

8. Συνέντευξη

Εικόνα

Μόρια

1.

Άριστη

+ 20

2.

Πολύ καλή

+ 15

3.

Καλή

+ 10

4.

Μέτρια

+ 5

5.

Κακή

+ 0

 

Μετά την υποβολή από τη Σ.Ε. και την έγκριση και επικύρωση της κατάταξης των υποψηφίων από την Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος ενημερώνονται οι επιτυχόντες από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. και καλούνται να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών. Η ολοκλήρωση της εγγραφής σημαίνει ότι οι υποψήφιοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον Εσωτερικό Κανονισμό και τους κανόνες λειτουργίας του Π.Μ.Σ. καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά.

Μετά το πέρας της παραπάνω χρονικής προθεσμίας οι επιτυχόντες που δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής χάνουν αμετάκλητα το δικαίωμα εγγραφής και τη θέση τους καλούνται να καταλάβουν επιλαχόντες υποψήφιοι με βάση τη σειρά κατάταξης.

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι καλούνται από τη Γραμματεία να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησής τους. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εγγραφής των επιλαχόντων μεταπτυχιακών φοιτητών πρέπει να ολοκληρώνεται εντός μιας εβδομάδας από τη λήξη της κανονικής προθεσμίας εγγραφών του Π.Μ.Σ.


ΠΕΡΙ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ
Η ολοκλήρωση της εγγραφής στο συγκεκριμένο Π.Μ.Σ. συνεπάγεται και την από μέρους των φοιτητών υποχρέωση καταβολής των διδάκτρων του Α’ εξαμήνου (850 ευρώ), πέντε έως δέκα μέρες μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Π.Μ.Σ. Τα δίδακτρα του Β΄ εξαμήνου (850 ευρώ) και του Γ’ εξαμήνου (400 ευρώ) καταβάλλονται πέντε έως δέκα μέρες μετά την έναρξη του κάθε εξαμήνου.

Η κατάθεση των διδάκτρων γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του Ε.Λ.Κ.Ε που υποδεικνύεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. Επίσης ο υποψήφιος αναλαμβάνει την υποχρέωση, άμεσα με την κατάθεση, να αποστέλλει (ηλεκτρονικά ή έντυπα) αποδεικτικό της κατάθεσης των διδάκτρων στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., στο οποίο θα εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολόγηση της κατάθεσης, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Γραμματείας του Π.Μ.Σ.

Σε περίπτωση μη κατάθεσης των διδάκτρων του Α’ εξαμήνου, ο μεταπτυχιακός φοιτητής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ. και αντικαθίσταται από τον επόμενο επιλαχόντα στη σειρά κατάταξης. Η μη κατάθεση των διδάκτρων των επόμενων εξαμήνων (Β’ και Γ’) εντός της παραπάνω οριζόμενης προθεσμίας συνεπάγεται επίσης τη διαγραφή του μεταπτυχιακού φοιτητή από το Π.Μ.Σ.