ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ.

Η διάρκεια σπουδών στο Π.Μ.Σ. ορίζεται σε 12 μήνες (ένα πλήρες ημερολογιακό έτος: 15 Οκτωβρίου με 14 Οκτωβρίου του επόμενου έτους). Τα μαθήματα θα γίνονται Παρασκευή και Σάββατο.

Το Π.Μ.Σ. διαρκεί τρία (3) εκπαιδευτικά εξάμηνα: το Α’ και το Β’ εκπαιδευτικό εξάμηνο περιλαμβάνει διδασκαλία μαθημάτων, ενώ στο Γ΄ εκπαιδευτικό εξάμηνο (θερινή περίοδος) ο μεταπτυχιακός φοιτητής εκπονεί την διπλωματική του διατριβή. Όλα τα μαθήματα είναι υποχρεωτικά. Κάθε μεταπτυχιακό μάθημα ολοκληρώνεται μετά από 40 ώρες διδασκαλίας.

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν τις παραδόσεις και τις άλλες δραστηριότητες που προβλέπονται για κάθε μάθημα. Ένα μέρος των μαθημάτων μπορεί να προσφέρεται με τη μορφή τηλεκπαίδευσης.

Τα υποχρεωτικά και κατ’ επιλογή μαθήματα των εξαμήνων, οι αντίστοιχες Πιστωτικές Μονάδες του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) και οι ώρες διδασκαλίας παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες ανά κατεύθυνση:

Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη»

A ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Διαχείριση Φυσικών Πόρων

4

7,5

2

Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Διερμηνεία

4

7,5

3

Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

7,5

4

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

4

7,5

Σύνολο

30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

 

 

 

 

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Περιβαλλοντική Πολιτική

4

7,5

2

Επιχειρηματικότητα (Ε)

4

(1 από τα 3 επιλογής)
7,5

3

Δημόσιες Σχέσεις και Περιβάλλον (Ε)

4

4

Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ε)

4

5

Μεταπτυχιακή Διατριβή (έναρξη)

15

Σύνολο

30

Θερινή περίοδος

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή (συνέχιση)

15

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων όλων των εξαμήνων: 75 ECTS

 

Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»


Α  ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας / εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης

4

7,5

2

Περιβαλλοντική Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη

4

7,5

3

Βιώσιμη Ανάπτυξη

4

7,5

4

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας

4

7,5

Σύνολο

30

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

Τίτλος Μαθήματος

Ώρες διδασκαλίας /εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS)

1

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη

4

7,5

2

Περιβάλλον Κοινωνία και Εθελοντισμός (Ε)

4

(1 από τα 3 επιλογής)
7,5

3

Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Ε)

4

4

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε)

4

5

Μεταπτυχιακή Διατριβή (έναρξη)

15

Σύνολο

30

Θερινή περίοδος

 

Μεταπτυχιακή Διατριβή (συνέχιση)

15

Σύνολο Πιστωτικών μονάδων όλων των εξαμήνων: 75 ECTS

 

 

Περιεχόμενα Μεταπτυχιακών Μαθημάτων
 
Κατεύθυνση Α’: Περιβαλλοντική Πολιτική και Ανάπτυξη

1. Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Οικολογία και οικονομία, αλληλεπίδραση φύσης και οικονομικού συστήματος. Σκεπτικό και επιστημονική βάση της αειφορίας. Διεθνής πολιτική και αειφορία. Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές άσκησης αειφορικής διαχείρισης. Λειτουργίες, αγαθά και ωφέλειες του οικοσυστήματος. Αποτίμηση αξίας αγαθών και ωφελειών του οικοσυστήματος. Σχεδιασμός της διαχείρισης φυσικών πόρων. Πλαίσιο ανάλυσης εναλλακτικών διαχείρισης. Πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων διαχείρισης φυσικών πόρων.

Διδάσκοντας:Αραμπατζής Γαρύφαλλος, Αναπληρωτής Καθηγητής


2. Περιβαλλοντική Επικοινωνία και Διερμηνεία
Ιστορική εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικής Διερμηνείας. Ορισμοί, Σκοποί και Στόχοι. Σύνδεση Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικής Διερμηνείας. Τεχνικές Επικοινωνίας. Τεχνικές Δημιουργίας Μηνυμάτων. Προγράμματα Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Περιβαλλοντικής Διερμηνείας. Αξιολόγηση Προγραμμάτων. Οργάνωση και Διοίκηση Κέντρων Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης. Η περίπτωση των προστατευόμενων περιοχών. Άλλες πρακτικές εφαρμογές.

Διδάσκοντας: Τσαντόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής


3. Περιφερειακή Ανάπτυξη
Τα ερωτήματα και τα διλήμματα για την ανάπτυξη. Ορισμοί, περιεχόμενο και δείκτες ανάπτυξης. Βασικές έννοιες στην ανάλυση του χώρου. Θεωρίες χωροθέτησης και περιφερειακής ανάπτυξης. Η χωρική διάσταση των οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης. Η έννοια της περιφέρειας και η περιφερειοποίηση του χώρου. Περιφερειακές τυπολογίες. Οι περιφερειακές ανισότητες και τα εργαλεία μέτρησής τους. Οι θεωρίες υπέρ της διάχυσης της ανάπτυξης και οι θεωρίες πόλωσης/ανισορροπίας της ανάπτυξης. Ανάπτυξη μετά την κρίση και αναδιάρθρωση της βιομηχανίας (η σχέση παγκόσμιου-τοπικού, η ενδογενής ανάπτυξη και η ανάπτυξη εκ των κάτω). Στρατηγικές περιφερειακής ανάπτυξης Μέθοδοι και τεχνικές περιφερειακής ανάλυσης. Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση αναπτυξιακών προγραμμάτων. Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου. Μεθοδολογία, τεχνικές και διαδικασίες διαμόρφωσης και εφαρμογής του περιφερειακού προγραμματισμού στην Ελλάδα (προετοιμασία, εκπόνηση, χρηματοδότηση, διαχείριση, παρακολούθηση, αξιολόγηση προγραμμάτων). Το σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο της περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Διδάσκοντας: Αραμπατζής Γαρύφαλλος, Αναπληρωτής Καθηγητής


4. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Μεθοδολογική προσέγγιση ερευνητικών εργασιών. Κοινωνικές έρευνες – Περιβαλλοντικές έρευνες. Ερευνητικά εργαλεία και τεχνικές έρευνας. Συγκέντρωση-επεξεργασία-ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης. Μέθοδοι πολυμεταβλητών αναλύσεων. Ερμηνεία και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οργάνωση και συγγραφή ερευνητικής εργασίας.

Διδάσκοντες: Ταμπάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής και Γαλατσίδας Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής


5. Περιβαλλοντική Πολιτική
Ιστορική εξέλιξη της περιβαλλοντικής πολιτικής. Διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Περιβαλλοντική πολιτική και πολίτες, μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις. Περιβαλλοντικές τάσεις και προβλήματα του Ευρωπαϊκού χώρου. Ανάλυση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων. Συμβάσεις, συμφωνίες και συνθήκες για το περιβάλλον, τη βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Προγράμματα δράσης για το περιβάλλον. Πολιτικές προστασίας και ανάδειξης προστατευόμενων φυσικών περιοχών. Πολιτικές χρήσεων γης. Το περιβαλλοντικό δίκαιο στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς. Διαλέξεις, κοινές παρουσιάσεις και σεμιναριακές συζητήσεις διδασκόντων καθηγητών και φοιτητών διευρύνοντας τη γνωστική βάση του μαθήματος.

Διδάσκοντες: Ταμπάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής


6. Επιχειρηματικότητα (Ε)
Βασικές έννοιες, γέννηση και εξέλιξη της επιχειρηματικότητας. Ίδρυση και οργάνωση επιχείρησης, υποχρεώσεις της επιχείρησης. Καινοτομία. Οι χώροι της καινοτομίας. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η επιχειρησιακή ανάπτυξη. Ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων, διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών, πολιτικές για την επιχειρηματικότητα και φορείς υποστήριξης, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, οικονομική διαχείριση και διαδοχή. Επιχειρηματικές συστάδες και δίκτυα, διασυνδέσεις μεταξύ φορέων, ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών. Εισαγωγή στο marketing. Έρευνα αγοράς, χρηματοδότηση, τιμολόγηση, κοστολόγηση, ανάπτυξη ιδεών για νέα προϊόντα και υπηρεσίες, αξιολόγηση ιδεών, διαχείριση επιχειρηματικών ονομάτων (brand names, trademarks), διαφήμιση. Χρηματοοικονομική ανάλυση. Πράσινη επιχειρηματικότητα. Μελέτη και ανάλυση επιλεγμένων επιχειρηματικών περιπτώσεων (case studies).

Διδάσκοντας: Αραμπατζής Γαρύφαλλος, Αναπληρωτής Καθηγητής


7. Δημόσιες Σχέσεις και Περιβάλλον (Ε)
Ιστορική αναδρομή, ορισμός των Δημοσίων Σχέσεων, χαρακτηριστικά του Διευθυντή ΔΣ και του αντίστοιχου τμήματος. Σχέσεις του Μάρκετινγκ της Διαφήμισης και των Δημοσίων Σχέσεων. Τα κοινά των Δημοσιών Σχέσεων. Επιλογή των Μέσων Επικοινωνίας. Σχέσεις με τα ΜΜΕ. Μέσα για την υλοποίηση της επικοινωνιακής στρατηγικής. Προγράμματα Δημοσίων Σχέσεων. Αξιολόγησης προγραμμάτων Δημοσίων Σχέσεων. Δημόσιες Σχέσεις μια παραμελημένη επιστήμη για τους περιβαλλοντικούς φορείς. Πρακτικές εφαρμογές σε φορείς που έχουν σχέση με το περιβάλλον. Διαλέξεις από στελέχη Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, οργανισμών και επιχειρήσεων.

Διδάσκοντας: Τσαντόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής


8. Υπηρεσίες Οικοσυστημάτων (Ε)
Οικοσυστήματα, λειτουργίες και υπηρεσίες. Κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Χωρική και θεσμική κλίμακα θεώρησης των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Ποσοτικοποίηση και αποτίμηση των υπηρεσιών του οικοσυστήματος. Δημιουργία αγορών για τις υπηρεσίες των οικοσυστημάτων. Περιορισμοί και κριτική στην εκτίμηση των λειτουργιών του οικοσυστήματος.

Διδάσκοντες: Αραμπατζής Γαρύφαλλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τσαντόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κυριαζόπουλος Απόστολος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Κοράκης Γιώργος, Επίκουρος Καθηγητής και Πασχαλίδου Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια


Κατεύθυνση «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Επικοινωνία»

1. Διδακτική Περιβαλλοντικής Επιστήμης
Θεωρητική θεμελίωση της διδασκαλίας. Τα αναλυτικά προγράμματα. Οι σκοποί της διδασκαλίας και τα μέσα διδασκαλίας. Διδακτικά μοντέλα. Κοινωνικές μορφές διδασκαλίας. Μορφές δράσης του δασκάλου. Επιλογή και διατύπωση στόχων διδασκαλίας. Σύνταξη και χρήση ερωτήσεων. Εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου. Υποδειγματικές διδασκαλίες από τον διδάσκοντα. Υποδειγματικές διδασκαλίες από τους φοιτητές.

Διδάσκοντας: Μανωλάς Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής


2. Περιβαλλοντική Επικοινωνία, ΜΜΕ και Κοινή Γνώμη
Ιστορική αναδρομή και χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά και μοντέλα εκτίμησης της. Σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές που καθορίζουν το σχηματισμό της περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς. Περιβαλλοντική Ευαισθησία. Μορφές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Κατηγορίες των Μ.Μ.Ε. Παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία των Μ.Μ.Ε. Οι επιδράσεις των Μ.Μ.Ε. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας ως Περιβαλλοντικοί Εκπαιδευτές. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση. Τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και η περιβαλλοντική πληροφορία. Κοινή γνώμη, ως αντικείμενο της πολιτικής επικοινωνίας. Διαφορετικές θεωρήσεις της κοινής γνώμης, σε σχέση της με την πολιτική κουλτούρα και τη δημοκρατική δημόσια σφαίρα. Συμμετοχή πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Παράγοντες που ενθαρρύνουν και καθορίζουν τη συμμετοχή. Η συμμετοχή των πολιτών στη προστασία του περιβάλλοντος.

Διδάσκοντας: Τσαντόπουλος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής


3. Βιώσιμη Ανάπτυξη
Συμπτώματα, αίτια, διαστάσεις και επιπτώσεις της περιβαλλοντικής και οικονομικής κρίσης. Σημαντικότερες απειλές για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην Ευρώπη και στον κόσμο. Συντελεστές παραγωγής, οργάνωση, ανάλυση και επιπτώσεις  αυτών στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η κατανομή και η στενότητα των πόρων. Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της χρήσης των φυσικών πόρων. Δείκτες αειφόρου ανάπτυξης. Πληθυσμός, οικονομική ανάπτυξη, περιβάλλον και ύπαιθρος. Αναπτυξιακό φαινόμενο και Τρίτος κόσμος. Παγκοσμιοποίηση. Χρηματοδοτικά μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Επιχειρήσεις και βιώσιμη ανάπτυξη. Case Studies.

Διδάσκοντας: Γαλατσίδας Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής


4. Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας
Μεθοδολογική προσέγγιση ερευνητικών εργασιών. Κοινωνικές έρευνες – Περιβαλλοντικές έρευνες. Ερευνητικά εργαλεία και τεχνικές έρευνας. Συγκέντρωση-επεξεργασία-ανάλυση ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού ανάλυσης. Μέθοδοι πολυμεταβλητών αναλύσεων. Ερμηνεία και παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οργάνωση και συγγραφή ερευνητικής εργασίας.

Διδάσκοντες: Γαλατσίδας Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής και Ταμπάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής


5. Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη
Αειφόρος ανάπτυξη. Αρχές αειφόρου ανάπτυξης. Από την περιβαλλοντική εκπαίδευση στην εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη. Περιβαλλοντικά προβλήματα. Περιβαλλοντική δικαιοσύνη. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και οικοδόμηση φιλο-περιβαλλοντικών συμπεριφορών. Εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη και αναλυτικά προγράμματα. Παιδαγωγικές μέθοδοι. Ιδέες για εκπαιδευτικά παιχνίδια και ασκήσεις. Παρουσιάσεις φοιτητών.

Διδάσκοντας: Μανωλάς Ευάγγελος, Αναπληρωτής Καθηγητής


6. Περιβάλλον Κοινωνία και Εθελοντισμός (Ε)
Άνθρωποι και φύση. Προστασία και διατήρηση των φυσικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας. Προστατευόμενες περιοχές και η αλληλεπίδραση τους με τοπικούς κατοίκους και επισκέπτες. Αστικό πράσινο και πολίτες. Αξιοποίηση φυσικών πόρων και προστασία του περιβάλλοντος. Τοπικά περιβαλλοντικά προβλήματα από τα απόβλητα μας στον αέρα, στο νερό και στο έδαφος. Διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η κλιματική αλλαγή, παγκόσμια άνοδος της θερμοκρασίας, η τρύπα του όζοντος, τον υπερπληθυσμό κ.λπ. Διατροφικοί πόροι και γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Ενεργειακή αποδοτικότητα και ανανεώσιμη ενέργεια. Περιβάλλον και θρησκεία. Οικολογικές οργανώσεις. Εθελοντισμός και προστασία του περιβάλλοντος. Διαλέξεις, κοινές παρουσιάσεις και σεμιναριακές συζητήσεις διδασκόντων καθηγητών και φοιτητών διευρύνοντας τη γνωστική βάση του μαθήματος.

Διδάσκοντες: Ταμπάκης Στυλιανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Παπαγεωργίου Αριστοτέλης, Αναπληρωτής Καθηγητής και Καρανικόλα Παρασκευή, Επίκουρη Καθηγήτρια


7. Αρχές και Μέθοδοι Διαχείρισης Περιβάλλοντος (Ε)
Οικοσύστημα και οικονομία, αλληλεπίδραση φυσικού περιβάλλοντος και οικονομικού συστήματος. Οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές αρχές στη διαχείριση περιβάλλοντος. Λειτουργίες, αγαθά και ωφέλειες του οικοσυστήματος. Αξιολόγηση των αγαθών και ωφελειών του οικοσυστήματος. Προγραμματισμός και οργάνωση στη διαχείριση περιβάλλοντος. Πλαίσιο ανάλυσης εναλλακτικών διαχείρισης. Πρακτικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων διαχείρισης περιβάλλοντος.

Διδάσκοντας: Γαλατσίδας Σπύρος, Αναπληρωτής Καθηγητής


8. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (Ε)
Τεχνολογίες Πληροφορικής (Λειτουργικά συστήματα, Εισαγωγή στις Υπηρεσίες Διαδικτύου. Εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών, Ασφάλεια Πληροφορικής και Διαδικτύου. Περιβαλλοντική πληροφορική (Περιβαλλοντικά Συστήματα Υπολογιστικής Νοημοσύνης).  Τεχνολογίες Διαδικτύου (Διαδικτυακός Προγραμματισμός).  Πρακτική Εφαρμογή ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Μάθησης openclass).

Διδάσκοντας: Ζαφειρίου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια